SPECJALIZACJE

 

Obsługa spółek


    W zakresie prawa spółek Kancelaria świadczy kompleksową obsługę procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych, bieżącą obsługa spółek osobowych oraz kapitałowych, reprezentację w ramach postępowań rejestrowych przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz przygotowywanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, doradztwo prawne w zakresie regulacji Kodeksu spółek, opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów spółek.

   Kancelaria doradza w postępowaniu upadłościowym i naprawczym w zakresie sporządzania projektów propozycji układowych i nadzoru nad realizacją układu, reprezentuje wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym oraz obsługuje podmioty, co do których ogłoszona została upadłość z możliwością zawarcia układu.


Postępowania sądowe


Kancelaria świadczy pomoc prawną w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami wszystkich instancji, w postępowaniu egzekucyjnym oraz zabezpieczającym, w postępowaniu upadłościowym, w sprawach administracyjnych przed organami administracji państwowej, w sprawach sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Ochrona danych osobowych

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wdrożeniu nowych zaleceń rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dokonujemy szczegółowej analizy ryzyka ,opracowujemy niezbędne procedury oraz dokumenty, oraz prowadzi kompleksowe szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych. Kancelaria zapewnia pomoc związaną z dostosowaniem systemów informatycznych do wymagań nowego rozporządzenia.  więcej.....

Doradztwo podatkowe


Kancelaria zatrudnia specjalistów z zakresu prawa podatkowego, którzy dokonują analizy umów pod kątem skutków podatkowych, opracowują umowy celem zwiększenia ich podatkowej efektywności, opracowują podatkowe aspekty łączenia, podziałów i przejęć spółek, weryfikują czynności organów podatkowych w zakresie kontroli skarbowej, reprezentują klientów przed organami podatkowymi, badają potencjalne ryzyka podatkowe oraz dokonują podatkowej optymalizacji działalności przedsiębiorców.

 

Usługi z zakresu prawa pracy


Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa pracy, przygotowuje i opiniuje projekty umów o pracę, doradza w zakresie zwolnień indywidualnych i grupowych, opracowuje regulaminy pracy, wynagradzania oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, reprezentuje klientów w sprawach pracowniczych przed sądami wszystkich instancji.

 

Obsługa przedsiębiorców indywidualnych


Kancelaria doradza klientom przy zawieraniu umów, biorąc udział w negocjacjach, przygotowując projekty umów i porozumień, analizując projekty umów i opiniując je pod kątem zabezpieczenia interesów klientów oraz czuwając nad przebiegiem wykonania zawartych umów.

Liczba odwiedzin: 3111